On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Меморандум за сътрудничество

 
София, 14 юли 2008 година
 
Преамбюл
А. Съюзът на пивоварите в Р България (СПБ):
  Обединява пивоварните компании в България и е единствен легитимен представител на интересите на пивоварната индустрия в страната;
  Съзнава отговорността на индустрията и отделните пивоварни компании пред обществото и в съответствие с това работи за установяване на честни и открити отношения на диалог и сътрудничество с организациите в защита на обществения интерес и с институциите в страната;
  Разработва и прилага система за саморегулация на пивоварния бранш по отношение на търговската и рекламна комуникация спрямо потребителите на пиво (съгласно “Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на пивоварната индустрия”), налагаща самоограничения за рекламирането и комуникацията на пиво, насочена към непълнолетни, шофиране и консумиране на пиво, извършаване на опасни дейности и консумиране на пиво, връзка между социален и друг успех и консумация на пиво, извършване на опасни дейности и консумация на пиво и др.;
  Развива връзки и взаимоотношения с други организации от неправителствения сектор за разработване и осъществяване на обществени политики, насочени към защита на индустриалните и обществени интереси;
  Активно представя и защитава обща позиция с други засегнати организации по въпроси, свързани с административната регулация на сектора или свързани с него отрасли;
Б. Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)
  Обединява българските радио- и телевизионни оператори и е единствен легитимен представител на радио- и телевизионната индустрия у нас;
  Защитава интересите на членовете си в качеството си на легитимна и призната от държавата организация на радио- и телевизионните оператори;
  Притежава богата история на активна обществено значима дейност, насочена към защита на професионалния интерес на своите членове и на обществения интерес;
  Осъществява контакти и представителство на своите членове пред компетентните държавни и/или общински органи, както и други независими контролни органи, международни институции и международни организации, стопански субекти и обществени организации;
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред